Terug naar de test

Veel gestelde vragen.

 • Wie zit er achter Mijnstemtelt.be?

  Achter Mijnstemtelt.be zitten vele mensen en organisaties.

  • Mijnstemtelt.be werd bedacht en ontwikkeld door Samenlevingsopbouw in samenwerking met TreeCompany,  en het partnerschap ‘Ieders stem telt’. In dat partnerschap zitten Vluchtelingenwerk Vlaanderen, het Minderhedenforum, het Netwerk tegen Armoede, Uit de Marge, de CAW-federatie, Welzijnszorg, Welzijnsschakels, Caritas Vlaanderen en Decenniumdoelen.
  • SAM, steunpunt Mens en Samenleving ondersteunde de werkzaamheden inhoudelijk en methodisch.
  • Vanuit wetenschappelijke hoek plaatste politicoloog Jonas Lefevere zijn schouders mee onder de ontwikkeling van mijnstemtelt.be.
  • De studenten van het tweede jaar toegepaste informatica van de Karel De Grote Hogeschool Antwerpen maakten de eerste prototypes van de tool en droegen zo sterk bij tot de finale vorm.
  • De ontwikkeling van Mijnstemtelt.be gebeurde in samenwerking met Treecompany, die instond in voor de spelontwikkeling. Zij keken mee naar de dilemma’s en vragen die aan politici werden voorgelegd en de toepasbaarheid ervan in een dergelijke tool.
  • Samenlevingsopbouw heeft de dilemma’s en de vragen aan de lokale lijsttrekkers uitgewerkt en afgetoetst bij haar buurt- en opbouwwerkers en bij de partners van Ieders stem telt. De vragen zijn naar de politici gestuurd in samenwerking met het Mediahuis.
  • Copywriter Peter Cristiaensen stond in voor het redactiewerk.
 • Wat is het opzet van Mijnstemtelt.be?

  Met Mijnstemtelt.be informeert de campagne Ieders stem telt mensen over armoede en sociaal beleid. Het geeft geen stemadvies, maar wil de kiezer wijzer maken en inspireren.

  Er is een groeiende kloof tussen de levens van verschillende maatschappelijke groepen. Mensen in een sterkere positie kunnen zich niet altijd voorstellen wat een leven in armoede precies betekent. Dat creëert onbegrip en kan vooroordelen over de problemen van anderen versterken.

  Mijnstemtelt.be licht een tipje van de sluier op over wat het betekent om in armoede te leven. Een leven in armoede brengt ontzettende stress met zich mee. Elke dag opnieuw word je met onmogelijke maar reële dilemma’s geconfronteerd. Betaal ik de elektriciteitsfactuur of geef ik mijn laatste centen aan de schoolrekening? Ga ik naar de dokter met die pijn in mijn zij, of besteed ik dat geld aan brood en groenten?

  Door dit spel wordt duidelijk dat -met de nodige tegenslag- een armoedesituatie ook voor jou niet veraf is. Bovendien blijkt dat uit de armoede geraken niet eenvoudig is als daar niet de juiste beleidskeuzes voor worden gemaakt. Daarom is het van belang Ieders stem te laten tellen bij verkiezingen, ook die van mensen in armoede.

  Door je tijdens de dilemma’s ook te informeren over de aanpak van jouw lokale beleidsmaker, kun je op 14 oktober met kennis van zaken je stem uitbrengen. 

   

 • Mijnstemtelt.be spelen: hoe en wat?

  Hoe speel je Mijnstemtelt.be?

  Je begint Mijnstemtelt.be met het kiezen van een personage met wie je het spel wilt spelen. Je kunt één van de zes vooraf samengestelde personages eruit pikken, of er zelf één samenstellen. De kenmerken van je personage - geslacht, leeftijd, gezinssamenstelling, migratieachtergrond, kinderen - hebben een invloed op het verloop van het spel en op de keuzes die je maakt.

  Bij de start van het spel zit je zonder werk. Vanaf hier krijg je 10 situaties voorgeschoteld die je aan het denken zetten. Deze dilemma’s hebben te maken met thema’s die belangrijk zijn voor mensen in armoede: werk, huisvesting en woonkwaliteit, mobiliteit, gezondheid, onderwijs, participatie, voeding, dienstverlening, energie en schulden.

  Bij elk dilemma krijg je twee keuzemogelijkheden voorgeschoteld met daarbij de voor- en nadelen van beide. Jij kiest de optie die jij in deze situatie zou nemen. De keuzes die je maakt hebben een impact op latere situaties in het spel.

  Achter dit spel zit een algoritme dat op basis van jouw keuze het verdere scenario bepaalt.

  Aan het einde van het spel bekijken we je situatie: is je personage er op vooruit gegaan of is de situatie verslechterd?

  Dat mensen (dieper) in armoede verzeild geraken, is veelal niet hun eigen schuld. Armoede is een gevolg van de manier waarop we onze samenleving organiseren. Politici hebben daar vat op. Zij kunnen maatregelen nemen om de armoede in hun stad of gemeente weg te werken. Daarom hebben we alle partijen de vraag voorgelegd welke maatregelen zij per thema (onderwijs, werk, wonen …) willen nemen. Bij elk dilemma en op het einde van het spel kan je deze nalezen.

   

  De problemen en de keuzes: uit het leven gegrepen?

  De situaties die je voorgeschoteld krijgt zijn mee aangebracht door mensen in armoede, opbouwwerkers en ervaringsdeskundigen in armoede. Ze lijken misschien extreem, maar zijn gebaseerd op het leven van mensen in armoede. Op het einde van het spel kan je het persoonlijke verhaal van mensen lezen voor wie de dilemma’s geen spel waren maar realiteit.

  Volgens de EU-SILC 2017 enquête behoort 15,9% van de Belgische bevolking tot de groep met een armoederisico op basis van het inkomen. Dat is ruim 1, 8 miljoen mensen. De situaties waarin je als speler belandt, komen dan ook vaker voor dan je denkt.

   

  Is armoede in een spel te vatten?

  Armoede is een hardnekkig en ingewikkeld probleem. De realiteit is complex en laat zich niet zomaar in een spel vatten. Mijnstemtelt.be is ontwikkeld met als eerste en voornaamste doelstelling mensen een inkijk te geven, te informeren over de verschillende gezichten van armoede en te sensibiliseren in de aanloop naar de verkiezingen.

  Uiteraard zijn er heel wat diverse factoren die je in rekening kunt brengen om armoede te duiden. Om praktische redenen hebben we ons beperkt tot vijf kenmerken: geslacht, leeftijd, gezinssamenstelling, migratieachtergrond, kinderen. Daarbij ontbreken nuances uiteraard: de leeftijd neemt een 40+ of 40- in aanmerking. Zo is geen specifieke aandacht voor mensen die met een klein pensioen al hun kosten moeten dragen, of voor starters zonder opleiding.

  Andere parameters (het hebben van papieren, je gezondheidstoestand (bv mindervalide) hebben we hier niet in rekening gebracht, maar wegen ook zwaar op de weg uit of naar armoede. 
  Dat maakt dat niet elk gezicht van armoede een plaats gekregen heeft inde webapplicatie. We zijn ons bewust van die beperking, maar we zijn er wel van overtuigd dat het spel toch haar sensibiliserende rol waarmaakt. De persoonskenmerken dienen om het personage levendig te maken en heel wat gezichten in armoede te tonen.

  Het partnerschap Ieders stem telt heeft in haar werking uiteraard wel aandacht voor alle vormen van armoede en zoekt oplossingen. In het memorandum vind je onze beleidsvoorstellen op een rij.

   

  Mijnstemtelt.be gaat uit van iemand die een stevig sociaal netwerk heeft. Is dat vanzelfsprekend?

  Armoede vergroot de kans op een beperkt sociaal netwerk. In dit spel gaan we er bijvoorbeeld van uit dat je, als je niet meteen een betaalbare huurwoning vindt, je tijdelijk terecht kunt bij familie. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. We stellen vast dat het, zeker bij een opeenstapeling van problemen, niet evident is om telkens een stevig en warm netwerk te hebben om op terug te vallen.

   

  De mogelijke scenario’s van Mijnstemtelt.be

  Bij elke keuze die jouw personage maakt, zijn net zoals in het echte leven nog verschillende (in het spel maximaal 3) opties mogelijk. Achter dit spel zit een algoritme dat een antwoord voor jouw personage selecteert op basis van een weging. Dat wil zeggen dat de kans groter is dat je een scenario te zien krijgt dat in de realiteit ook vaker voorkomt. Of dat de kans kleiner is dat je een scenario krijgt dat in de realiteit niet vaak voorkomt.

  Een voorbeeld:
  Het zoeken van een huurwoning met een beperkt budget, terwijl je ook werkloos bent is in de huidige wooncrisis heel moeilijk. In dit spel zal slechts 20 procent effectief iets -beneden je verwachtingen- vinden voor de gegeven prijs. Die 20 procent kan huren, dankzij een tussenkomst van de Vlaamse huursubsidie. De rest zal het met een duurdere woning moeten doen die vaak helemaal niet in orde is door vocht- en tochtproblemen.. Dat betekent een stevige hap uit het budget en wellicht een aanslag op je gezondheid. Wanneer je personage een migratieachtergrond heeft, heb je nog minder kans (10 procent) om een vrij aanvaardbare huurwoning te vinden.

  Soms krijg je een wending in het verhaal die minder vaak voorkomt. Dat kan. Zo is er bij het dilemma over voeding de kans dat je merkt dat je kind een voedselallergie heeft en dus aangepaste voeding nodig heeft. Daardoor kun je niet langer naar de voedselbank omdat de producten die er worden aangeboden daar geen rekening mee houden (bloem, melk, olie, …). Hoewel het geen doorsnee-verhaal is, zit deze mogelijkheid er toch in, omdat het een reëel voorbeeld uit de praktijk is. Omdat het minder vaak voorkomt, is de kans ook klein dat je dit antwoord te zien krijgt (10 procent volgens de kenmerken van dat personage). Het algoritme ‘weegt’ dus verschillende antwoorden.

   

  Kan ik Mijnstemtelt.be in de klas spelen?

  Het spel is digitaal beschikbaar en zal dat ook nog na de verkiezingen van 14 oktober 2018 blijven. Aanvullend bij het spel werkte een groep studenten van de Artesis Plantijn Hogeschool een parcours uit dat het digitale spel naar een marktplein of speelplaats kan vertalen. Meer info hierover vind je op www.iedersstemtelt.be.


  In het studiejaar 2018-2019 vertalen studenten van de Artesis Plantijn Hogeschool het spel naar lespakketten en methodieken voor de lagere school. Zij werken een pakket uit dat tegen maart 2019 bruikbaar is voor de klas. Het materiaal zal dan ook te vinden zijn op de campagnewebsite www.iedersstemtelt.be

   

  Hoe kan ik Mijnstemtelt.be zonder computer spelen?

  Het spel is digitaal beschikbaar en zal dat ook nog na de verkiezingen van oktober 2018 blijven. Daarnaast werkte een groep studenten van de Artesis Plantijn Hogeschool een parcours uit dat het digitale spel naar een marktplein of speelplaats kan vertalen. Meer info hierover vind je op www.iedersstemtelt.be of bij de lokale afdeling van Samenlevingsopbouw.

 • Hoe brengt Mijnstemtelt.be armoede in beeld?

  Waarom is voor deze dilemma’s gekozen?

  In dit spel geven we vaak voorkomende afwegingen mee in het leven van mensen in armoede. Die hebben we uitgewerkt in dilemma’s binnen verschillende levensdomeinen.

  De eerste vier dilemma’s van het spel vormen de ruggengraat en bepalen in grote mate jouw koers. Het gaat over je werk, je woning, je gezondheid en onderwijs. De keuze voor deze dilemma’s is niet toevallig. Vanuit de praktijk stellen we vast dat deze domeinen sterk bepalen of mensen uit de armoede geraken. Een vochtig huis heeft een effect op je gezondheid. De onderwijskansen voor je kinderen geven hen op langere termijn een stevige voorsprong op een kansrijke toekomst, maar bepalen ook weer de voorwaarden voor jouw werksituatie. Een waardige werkcontext zorgt voor inkomen en laat bijvoorbeeld toe om op termijn rekeningen te kunnen blijven betalen.

  Naast deze basis, brachten we ook nog andere levensdomeinen in rekening, zoals vrije tijd, mobiliteit, gezonde voeding en de toegang tot maatschappelijke dienstverlening. Telkens gaat het om het kunnen uitoefenen van grondrechten, die voor elke burger in ons land gegarandeerd moeten worden.

  De meest doorslaggevende levensdomeinen (werk en woning) komen twee keer terug in het spel. Bij wonen belichten we zowel de woonkwaliteit als het energieverbruik; bij de werkcontext gaat het over de aard van de job en de mobiliteitsproblemen.

  Dat betekent ook dat andere domeinen die even goed bepalend zijn in het leven, zeker bij mensen in armoede of in een kwetsbare positie, nu niet belicht zijn. Om het spel behapbaar te maken, is voor tien dilemma’s gekozen en niet voor een veelvoud daarvan. Dat niet elk aspect in het leven daarbij aan bod komt is dan een logisch gevolg. Met deze weloverwogen keuze zijn we wel overtuigd dat het traject een idee geeft van het soort dilemma’s waarmee mensen in armoede geconfronteerd worden en dat de levensdomeinen elkaar beïnvloeden.

  De thema’s van de dilemma’s overlappen met ‘De twaalf werken voor lokale besturen’, een bundeling van beleidsvoorstellen vanuit het partnerschap Ieders stem telt naar aanleiding van de lokale verkiezingen. De voorstellen zijn opgehaald bij en doorgesproken met mensen in armoede zelf. De voorstellen lopen dus grotendeels gelijk met de dilemma’s in www.mijnstemtelt.be. Het memorandum kun je nalezen op www.iedersstemtelt.be.

   

  Geeft Mijnstemtelt.be een realistisch beeld van armoede?

  Alle dilemma’s zijn ontwikkeld op basis van gesprekken met mensen in armoede, opbouwwerkers of ervaringsdeskundigen in de armoede uit alle Vlaamse provincies, zowel in stedelijke context als in een landelijke context.

  De scenario’s die je kunt lezen zijn uit het leven gegrepen en bijgevolg realistisch.  Daarbij is telkens gekozen voor de meest milde scenario’s. De realiteit is vaak een pak extremer. Deze verhalen hebben we niet gebracht, omdat een mens ze gewoon niet voor mogelijk houdt. Omdat we met dit spel ons richten iedere burger en we een beroep doen op zijn inlevingsvermogen, hebben we er voor gekozen om geen extreme vormen van armoede in Mijnstemtelt.be te verwerken.

  Ieders stem telt heeft een memorandum met beleidsvoorstellen over de grondrechten die elke burger moet kunnen uitoefenen. De voorstellen lopen dus grotendeels gelijk met de dilemma’s in www.mijnstemtelt.be. Het memorandum kun je nalezen op www.iedersstemtelt.be.

   

  Waarom komen dak- en thuislozen en mensen zonder papieren niet voor in Mijnstemtelt.be?

  Bij armoede wordt vaak in eerste instantie gedacht aan dak- en thuisloosheid of aan mensen die nog geen papieren hebben. Bij de ontwikkeling van Mijnstemtelt.be hebben we een keuze gemaakt om dak- en thuisloosheid niet op te nemen. Het was een afweging om een personage te laten zoeken naar een betaalbare kwaliteitsvolle huurwoning, maar zonder resultaat. In de realiteit is dak- of thuisloosheid dan soms het gevolg. De impact van deze situatie op alle daaropvolgende dilemma’s is echter zo ingrijpend dat we in het bestek van dit spel daar geen ruimte voor hebben, hoe schrijnend ook.

  Eenzelfde redenering geldt voor mensen die nog geen papieren te hebben. Dat heeft een alomvattende impact op werkmogelijkheden, op de kansen op de woonmarkt, op de onderwijskansen voor je kinderen en bijgevolg ook vaak op je gezondheid. Om de uitwerking van het spel haalbaar te houden, is gekozen om deze situaties niet mee op te nemen.

  Dat neemt niet weg dat de organisaties achter Ieders stem telt de problematiek goed kennen uit de praktijk en ook beleidsmaatregelen voorstellen die een structurele oplossing kunnen betekenen. De beleidsvoorstellen vind je terug in de ’12 werken voor lokale besturen’, een memorandum van Ieders stem telt op www.iedersstemtelt.be

 • Welke politieke partijen komen in beeld?

  Welke politieke partijen werden gecontacteerd?

  Lokale verkiezingen brengen een grote variatie aan partijen op de been. Naast de gekende nationale politieke partijen zijn er ook ta l van lokale partijen die naar de gunst van de kiezer dingen.. De tool moet de kiezer sensibiliseren over armoede, maar moet ook een inzicht geven wie in je gemeente een plan klaar heeft om armoede te bestrijden. Een algemeen antwoord vanuit het bovenlokaal niveau zou dus niet volstaan om de oplossingen voor een lokale context te duiden. Bovendien vallen op die manier kleinere partijen die lokaal sterk verankerd zijn, uit de boot. Ook lokale partijen die electoraal zwaar wegen zouden niet aan bod komen (bv Lijst van de Burgemeester).

  Om partijen te bevragen koos Mijnstemtelt.be ervoor om zo inclusief mogelijk te werken. Met andere woorden, het gaat om de intentie om alle lokale politieke partijen in beeld te brengen die in 2018 in een gemeente opkomen. Omdat lijsten nog tot dertig dagen voor de verkiezingen (dus half september) kunnen worden ingediend, na de lancering van mijnstemtelt.be, hebben we die intentie verder afgebakend.

  We hebben er pragmatisch voor gekozen om alle partijen te contacteren die in 2018 in de gemeenteraad zetelen. Deze aanpak heeft een intensieve en brede bevraging vereist over erg veel en erg diverse partijen. Bovendien zijn er veel en grote verschillen per gemeente als het gaat over de lokale lijsten, kartels en dergelijke meer. Bij de contacten met de lokale lijsttrekkers, kregen we vaak mee dat kartels veranderd zijn of dat de personen intussen op een andere lijst staan. Waar we op de hoogte werden gesteld, hebben we ook de aanpassing doorgevoerd.


  We zijn er ons van bewust dat het gaat om partijen die bij de vorige verkiezingen lokaal voldoende electoraal gewicht hadden om een zetel in de wacht te slepen en dat we met deze keuze geen rekening hebben gehouden met nieuwe partijen en partijen die in 2012 geen zetel konden veroveren. Hoewel de organisaties achter Mijnstemtelt.be zeker het belang van mondige burgers en burgerbewegingen hoog inschatten, konden we in dit bestek niet alle mogelijke lokale initiatieven mee opnemen. We hopen wel dat er in het debat in de aanloop van de verkiezingen voldoende aandacht is via andere kanalen om hen te horen. De lokale samenwerkingsverbanden van Ieders stem telt zijn alleszins bereid met hen het gesprek aan te gaan.

   

  Hoe zijn de partijen gecontacteerd?

  Aan de nationale voorzitters, politiek directeurs en woordvoerders van de zeven grote nationale partijen (CD&V, Groen, N-VA, Open VLD, PVDA, SP.A en Vlaams Belang) werd gevraagd in welke gemeenten de partij opkomt en wie de lokale lijsttrekkers zijn.

  In iedere gemeente is bovendien gekeken naar welke partijen op dit moment zetelen in de gemeenteraad. Van al deze partijen werden de contactgegevens van de lijsttrekkers verzameld. Verder is per gemeente gezocht naar lokale kartels. Ook gemeenteraadsleden die van partij veranderden of met een nieuwe partij opkomen, werden zoveel mogelijk gecontacteerd.

  Daarmee hebben we geprobeerd zo dekkend mogelijk de lokale kandidaten voor 14 oktober te betrekken.

   

  Zijn lokale kartellijsten betrokken?

  Bij een kartel sluiten twee of meer partijen een tijdelijk verbond. Het kartel komt bij de verkiezingen op onder één naam, met één lijst en met één lijsttrekker. Voor Mijnstemtelt.be hebben we daarom enkel die lijsttrekker de vragenlijst voorgelegd.

   

  Waarom werden enkel de lijsttrekkers van die partijen gecontacteerd?

  We gaan ervan uit dat de lijsttrekker, als speerpunt van de plaatselijke lijst of het kartel, de partijstandpunten kent en behartigt. Hij of zij kan dus in naam van de lokale partij spreken of kon indien nodig andere partijleden betrekken. In enkele gevallen was de lijsttrekker nog niet gekend en werd de plaatselijke partijvoorzitter gevraagd om de stellingen te beantwoorden.

   

  Zijn lokale kartellijsten betrokken?

  Bij een kartel sluiten twee of meer partijen een tijdelijk verbond. Het kartel komt bij de verkiezingen op onder één naam, met één lijst en met één lijsttrekker. Voor Mijnstemtelt.be hebben we daarom enkel die lijsttrekker de vragenlijst voorgelegd.

   

  Hoe werden de lijsttrekkers gecontacteerd?

  Voor iedere lijsttrekker werd een unieke link naar hun persoonlijke online vragenlijst gegenereerd. Deze werd hen op 6 juni 2018 verstuurd via e-mail. Tussen 6 juni en 6 augustus werd de vraag om de stellingen te beantwoorden vijf keer via e-mail gesteld, werden de lijsttrekkers afhankelijk van de grootte van de gemeente tot vier keer toe telefonisch gecontacteerd, is drie keer een oproep verspreid via de woordvoerders van de nationale partijen, en hebben medewerkers van Samenlevingsopbouw, Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg of Gazet van Antwerpen twee keer contact gezocht met de ontbrekende lijsttrekkers.

  Verder heeft de samenwerking ‘Ieders stem telt’ in haar contacten met de partijsecretariaten gevraagd naar een opvolging van de vragenlijsten.

   

  Hoe zijn de antwoorden verwerkt?

  Tien vragen, verwant aan de dilemma’s, zijn doorgegeven naar de lokale lijsttrekkers. Deze vragen kun je als speler ook nalezen onder elk dilemma. De politici kregen 300 tekens om te antwoorden. Voor de antwoorden in het spel zijn opgenomen, heeft een team die enkel bekeken op spelfouten of typfouten. Deze werden verbeterd. Inhoudelijk werden geen aanpassingen gedaan. Ook als een politicus aangaf niet te willen ingaan op de vragen, is dat op die manier weergegeven.

  Niet toegelichte afkortingen vind je in deze lijst veel gestelde vragen terug.

   

  Waarom ontbreekt een bepaalde partij in het overzicht?

  Van de 1 374 lijsttrekkers die gecontacteerd werden door het projectteam, hebben er exact 1 120 - ofwel 81,5% - de vragenlijst volledig en op tijd ingevuld. Alle partijen waarvan we de antwoorden op tijd hebben ontvangen, zitten in Mijnstemtelt.be. Als een plaatselijke partij ontbreekt in het overzicht wil dat zeggen dat we gedurende de twee maanden dat de bevraging liep geen antwoorden mochten ontvangen van de lijsttrekker. Partijen die zouden in aanmerking komen voor Mijnstemtelt.be en pas na 1 juni beslist hebben om op te komen tijdens de verkiezingen,  werden niet gecontacteerd.

   

  Waarom ontbreekt mijn gemeente?

  Verschillende redenen. Herstappe telt 89 inwoners die waarschijnlijk zelfs niet zullen moeten gaan stemmen en ontbreekt daarom. In bepaalde gevallen kregen we ondanks alle inspanningen geen respons van lijsttrekkers. Het gaat om Kraainem, Linkebeek, Pepingen en Voeren.

  In een aantal gevallen kregen we maar van 1 of enkele partijen antwoord. Aangezien de antwoorden van de politieke partijen onderling niet gewogen worden, hebben we er voor gekozen, ook al was er maar van één partij een reactie,  alle partijen die antwoordden te tonen. Ook al geeft dit geen volledig beeld van het partijpolitieke spectrum in de gemeente.

   

  Waarom ontbreekt Brussel?

  In Brussel is er geen lokaal samenwerkingsverband van de campagne Ieders stem telt. Voor Mijnstemtelt.be hebben we dan ook geen dilemma’s uit de Brusselse context opgehaald. Omdat we geen beleidsvoorstellen op maat van Brussel hebben en ook geen communicatie-op-maat naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen vanuit Ieders stem telt, hebben we ervoor gekozen om de Brusselse politici niet te bevragen voor deze webapplicatie.


   

 • Wat is de campagne Ieders stem telt?

  Wat is Ieders stem telt?

  Ieders stem telt is een campagne die aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen sociale problemen op de politieke agenda zet en concrete voorstellen voor een sociaal beleid presenteert.

  Ieders stem telt dient als megafoon voor mensen die het moeilijk hebben in onze welvarende samenleving. Ruim 1,8 miljoen mensen leven vandaag in armoede. Toch gaat amper een verkiezingsdebat over armoedebestrijding.

  Ons doel is de publieke opinie te overtuigen om een sociale stem uit de brengen. We willen de solidariteit tussen sterke en zwakke groepen bevorderen.

   

  Wie zit achter Ieders stem telt?

  Ieders stem telt is een campagne van 10 bovenlokale sociale organisaties (Samenlevingsopbouw, Caritas Vlaanderen, Centra voor Algemeen Welzijnswerk-federatie, Decenniumdoelen, Minderhedenforum vzw, Netwerk tegen Armoede, Uit de Marge/CMGJ vzw, Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw, Welzijnszorg vzw, Welzijnsschakels vzw) en 220 lokale welzijns- en middenveldorganisaties.

  Samenlevingsopbouw neemt het initiatief en is trekker van de campagne.

  SAM vzw, steunpunt Mens en samenleving ondersteunt de campagne.

   

  Waarom Ieders stem telt?

  Een betaalbaar en kwaliteitsvol dak boven het hoofd hebben, de torenhoge water- en energiefactuur, de zoektocht naar werk, een toereikend inkomen, de schoolrekening, … Mensen die het moeilijk hebben, liggen hier wakker van, maar de meeste politici niet. Dat moet anders. Om deze problemen op te lossen zijn er politieke maatregelen nodig, ook lokaal.

  Ieders stem telt inspireert lokale beleidsmakers op in de volgende legislatuur een beleid te voeren zodat mensen in kwetsbare posities gehoord en structureel versterkt worden. Tegelijk inspireert de campagne kiezers: zij zien hoe armoede op elk levensdomein haar impact heeft. Kiezers kunnen op 14 oktober stemmen voor beleidsmakers die mee naar structurele oplossingen zoeken.

   

  Biedt Ieders stem telt wel een alternatief?

  Het partnerschap ‘Ieders stem telt’ stelde een memorandum op om politici met beleidsvoorstellen te inspireren in hun stad of gemeente sociaal beleid te voeren.

   

 • Waarvoor staan de gebruikte afkortingen?

  Politici gebruiken in hun standpunten vaak afkortingen of verwijzen naar regelgeving. We geven graag mee waarvoor deze staan.

  Artikel 60 § 7 OCMW-wet: Tewerkstelling overeenkomstig artikel 60 § 7 is een vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen, met als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces. Het OCMW is altijd de juridische werkgever. Het centrum kan de persoon ter beschikking stellen van een derde werkgever (art. 61). Tussen het OCMW en de gebruiker is er een overeenkomst van ter beschikking stelling. De gebruiker oefent enkel het feitelijk gezag uit.

  BSO: Beroeps Secundair Onderwijs

  DMW: Diensten Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds

  GBO: Geïntegreerd Breed Onthaal

  GTB: Gespecialiseerd Team Bemiddeling voor mensen met een arbeidsbeperking

  GPMI: Geïntegreerd Project Maatschappelijke Integratie

  IGO: Inkomens Garantie Ouderen

  IOK: Intercommunale van de Ontwikkeling voor de Kempen

  KSZ-databank: Kruispuntbank Sociale Zekerheid

  LAC: Lokale AdviesCommissie

  LDC: Lokaal DienstenCentrum

  LOI: lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers

  LSB: Lokaal Sociaal Beleid

  REMI-TOOL:  een onlinetool voor OCMW's waarmee op maat van iedere cliënt een REferentiebudget voor een Menswaardig Inkomen kan worden berekend.

  SHM: Sociale HuisvestingsMaatschappij

  SVK: Sociaal VerhuurKantoor

  SWAL: Sociaal Wonen Arrondissement Leuven

  RSVK: Regionaal Sociaal VerhuurKantoor

  RVA: Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening

  VDAB: Vlaamse Dienst ArbeidsBemiddeling

  WIS-computer: Werkzoekende Informatie Systeem. Het programma dat VDAB ter beschikking stelt van de werkzoekende waarin deze vacatures kan raadplegen.

 • Waarom werkt Mijnstemtelt.be niet op mijn apparaat?

  Mijnstemtelt.be kan in principe gespeeld worden op alle mogelijke apparaten waarmee je online kan ongeacht de gebruikte besturingssystemen en browsers. Toch kan het kan gebeuren dat het spel niet werkt.

  Wat je kan doen:

  • vernieuw je pagina (F5)
  • verwijder de cookies


  Lukt het toch niet? Geef dan de technische problemen die je ondervindt bij het spelen van Mijnstemtelt.be, door aan Ineke Hulselmans. We proberen zo snel als mogelijk een oplossing tevinden.

  • Mobiel: 0492 86 47 08
  • E-mail: ineke@treecompany.be
 • Wat met mijn privacy?

  Om te kunnen deelnemen aan Mijnstemtelt.be hoef je je niet te registreren. Mijnstemtelt.be is volledig anoniem. Noch je persoonsgegevens, noch je antwoorden op de vragen en de resultaten worden bijgehouden. Dit betekent ook dat het onmogelijk is om het spel deels te spelen en op een later tijdstip aan te vullen. Van zodra de pagina verlaten of vernieuwd wordt, moet er opnieuw begonnen worden.

  Wat wel gemeten wordt, is het aantal gebruikers dat Mijnstemtelt.be start en hoeveel gebruikers het spel volledig hebben doorlopen. Ook dat gebeurt volledig anoniem en dient enkel voor de evaluatie en eventuele toekomstige verbetering van de tool achter Mijnstemtelt.be. Als deelnemer heb je uiteraard altijd de mogelijkheid om zelf je resultaat te delen met anderen, maar dat gebeurt dan buiten de verantwoordelijkheid van Samenlevingsopbouw en Treecompany.